-2-3-2-2 رویکرد بازارگرا 33…………………………..
-3-3-2-2 رویکرد نئومارکسیست 33…………………………..
-4-2-2 دیدگاههای مشرح در مورد توسعه و محیا 33…………………………..
-1-4 -2-2 دیدگاه اقتصاددانان 33…………………………..
-2-4-2-2 دیدگاه اکولوژیستها 33…………………………..
-3-4-2-2 دیدگاه جامعهشناسان 34…………………………..
-5-2-2 مداهیم مرتبا با توسعه و ایداری 34…………………………..
-1-5-2-2ایداری و تعادم زیستی …………………………………………………………………………..34-2-5-2-2ایداری و آسیذیری اکولوژیکی اکوسیستمها …………………………………………………34-3-5-2-2 توسعهایدار و حدظ مبانی توسعه ………………………………………………………………..35-6-2-2 یشزمینه توسعهایدار ااز فکر تا عملد ………………………………………………………………35-7-2-2 چالشهای زیست محیشی ……………………………………………………………………………….36-8-2-2 دغدغههای مشرح در توسعه ایدار …………………………………………………………………….37-9-2-2 توجه به منابی اکولوژیکی مربوط به حام و آینده ………………………………………………………38-10-2-2 اهمیت فعالیتهای انسانی ……………………………………………………………………………..38-11 -2-2 توجه به استراتشیهای توسعه ایدار …………………………………………………………………39-12-2-2 تاریخچه فعالیتهای زیست محیشی در ایران ………………………………………………………..39-1-1-2-2 برنامهنجساله اوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ا1366-71د ………………40-2-12-2-2 گزارش ملی جمهوری اسالمی ایران در کندرانس ریو ……………………………………….41-3-12-2-2 برنامهنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ا1378ـ1374د …………41-4-12-2-2 برنامهنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ا1378 ـ 1374د ………41فصل سوم: ویشگی های جغرافیایی محدوده مورد مشالعه ………………………….. …………………….. ..43-1-3 ویشگیهاجغرافیایی طبیعی ………………………….. ………………………….. …………………….441-1-3 موقعیت …………………………………………………………………………………………………….44-2-1-3 تو وگرافی ………………………………………………………………………………………………..45-3-1-3 زمینشناسی ………………………………………………………………………………………………46-4-1-3 اقلیم ……………………………………………………………………………………………………….47-5-1-3 خاک …………………………..H:پایانامهآماده پرینت.docx#_Toc307818503#_Toc307818503…………………………..-6-1-3 منابی آب ………………………………………………………………………………………………….49-1-6-1-3 منابی آبهای سشحی ………………………………………………………………………………..49-2-6-1-3 منابی آب زیرزمینیH:پایانامهآماده پرینت.docx#_Toc307818506#_Toc307818506…………………………..-7-1-3 وشش گیاهی…………………………………………………………………………………………….51-8-1-3 ژئومورفولوژ………………………………………………………………………………………….53-2-3 ویشگیها جغرافیاانسانی ………………………………………………………………………………….54-1-2-3 موقعیت …………………………………………………………………………………………………..54-2-2-3 ویشگیها تاریخی ………………………………………………………………………………………56-3-2-3 ویشگیها اجتماعی …………………………………………………………………………………….57-1-3-2-3 جمعیت کانونهای شهری استان البرز …………………………………………………………..57-2-3-2-3 روند تحوالت جمعیت کانونهای شهری …………………………………………………………58-3-3-2-3 زبان و گویش کرجی ……………………………………………………………………………..59-4-3-2-3 سوابق جمعیتی کرج ………………………………………………………………………………59-5-3-2-3 بررسی رشد جمعیت در قسمتهای مختلف شهر کرج …………………………………………59-6-2-2-3 ساختار جمعیت ……………………………………………………………………………………60-8-3-2-3 مهاجرت در شهر کرج ……………………………………………………………………………62-9-3-2-3 آموزش …………………………………………………………………………………………….62-4-2-3 ویشگیها اقتصاد …………………………………………………………………………………….65-1-4-2-3 ترکیاشتغام و فعالیت کانونهای شهری ………………………………………………………65-2-4-2-3 نرش غالو گرایش های اقتصادی شهرهای استان ……………………………………………..67-3-4-2-3 روند تحوالت اشتغام شهر کرج ………………………………………………………………….68-5-2-3 ویشگیها کالبدشهر کرج……………………………………………………………………………71فصل چهارم: تجزیه و تحلیل مووع شوهش ……………………………………………………………………..79-1-4تحوالت کیدی و تاریخی کرج …………………………………………………………………………………80-2-4ترسیمات سیاسی شهرستان کرج ………………………………………………………………………………81
-3-4 تحوالت اجتماعی ……………………………………………………………………………………83………….-1-3-4 تغییرات جمعیت ………………………………………………………………………………………….83-4-4 تحوالت اقتصادی……………………………………………………………………………………………….83-1-4-4 وعیت اشتغام ………………………………………………………………………………………….83-5-4 تحوالت فضایی اکالبدی ـ فعالیتید ……………………………………………………………………………84-1-5-4 کشاورزی ………………………………………………………………………………………………..84-2-5-4 دامیروری ………………………………………………………………………………………………..85-3-5-4 منابی طبیعی ………………………………………………………………………………………………85-1-3-5-4 جنگلکاری ………………………………………………………………………………………..85-2-3-5-4 وشش گیاهی ………………………………………………………………………………………85-3-3-5-4 مراتی ………………………………………………………………………………………………85-4-5-4 حومهنشینی و مهاجرت ………………………………………………………………………………….85-1-4-5-4 جریانات مهاجرتی ………………………………………………………………………………..85-2-4-5-4 وعیت مسکن ……………………………………………………………………………………86-3-4-5-4 اسکان جمعیت …………………………………………………………………………………….86-4-4-5-4 روند حومهنشینی در تحوم نظام اسکان …………………………………………………………86-5-4-5-4 حاشیهنشینی………………………………………………………………………………………..87-5-5-4 شاخصهای اجتماعی توسعه ایدار …………………………………………………………………….88-1-5-5-4 جمعیت و توسعه ایدار ……………………………………………………………………………88-6-5-4 تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ایداری اجتماعی …………………………………………………………..89-1-6-5-4 عوامل طبیعی و اقلیمی ……………………………………………………………………………89-2-6-5-4 عوامل اجتماعی ـ اداری ـ سیاسی ………………………………………………………………..89-3-6-5-4 عوامل اقتصادی …………………………………………………………………………………..90-4-6-5-4 عوامل فرهنگی ……………………………………………………………………………………90-5-6-5-4 عوامل مدیریتی و برنامهریزی …………………………………………………………………..91-6-6-5-4 تحلیل تحوالت نظام اسکان ……………………………………………………………………….91-7-5-4 ارزیابیایداری زیست محیشی ………………………………………………………………………..94-1-7-5-4 فعالیتهای انسانی تأ یرگذار بر ایداری زیست محیشی ………………………………………..94-2-7-5-4 منابی آلودهکننده هوا ……………………………………………………………………………….95-8-5-4 منابی آلودگی آب …………………………………………………………………………………………98-1-8-5-4 در شهرستان کرج …………………………………………………………………………………99-1-8-5-4 بهرهبرداری از معادن ………………………………………………………………………….100-2-8-5-4 آفتکشها و آلودگی خاک ………………………………………………………………………100-3-8-5-4 زبالههای شهری ………………………………………………………………………………..101-4-8-5-4 فرسایش خاک …………………………………………………………………………………..102-9-5-4 وعیت منابی اکولوژیکی و عوامل محیشی تا یرگذار بر ایداری زیست محیشی ……………….102-1-9-5-4 منابی آب …………………………………………………………………………………………102-2-9-5-4 ساخت فیزیوگرافیک ……………………………………………………………………………103-3-9-5-4 ساختار زمینشناسی ……………………………………………………………………………104-4-9-5-4 منابی ار ی …………………………………………………………………………………….104-10-5-4 تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ایداری زیستمحیشی ………………………………………………..105-1-10-5-4 تبدیل رویشگاههای طبیعی به زمینهای کشاورزی …………………………………………106-2-10-5-4چرای بیرویه احشام ………………………………………………………………………..106-3-10-5-4 کاهش تنوع زیستی ……………………………………………………………………………106-4-10-5-4 افزایش انواع آلودگیها ……………………………………………………………………….106-5-10-5-4 افزایش فرسایش خاک و بیابانزایی …………………………………………………………106
-6-10-5-4 آلودگی منابی آب ……………………………………………………….107 ……………………..-7-10-5-4 تهدید حیاتوحش جانوری و گیاهی …………………………..107 ……………………………..-6-4 ارزیابی ایداری اقتصادی ……………………………………………………….107…………………………..-1-6-4 عوامل تأ یرگذار بر ایداری اقتصادی ……………………………………………………….107 ………-1-1-6-4 کشاورزی و باغداری ……………………………………………………….107 …………………-2-1-6-4 صنعت و معدن ……………………………………………………….108 ………………………..-2-6-4 شاخصهای اقتصادی توسعه ایدار ……………………………………………………….108 …………-1-2-6-4 درصد شاغلین به کل جمعیت ……………………………………………………….108 …………-2-2-6-4 درصد کارگاههای صنعتی به شاغلین …………………………..109 …………………………….-3-2-6-4 دسترسی به فرصتهای شغلی و عملکرد خوابگاهی …………………………..109 ……………-3-6-4 تحلیل عوامل تأ یرذار بر ایداری اقتصادی …………………………..109 …………………………….-1-3-6-4مکانگزینی فعالیت ها ……………………………………………………….109 …………………-2-3-6-4 صنعت ……………………………………………………………………………………110 ……..-3-3-6-4 ترسیم اعتبارات و وامهای اعشایی ……………………………………………………….111 ……-4-3-6-4 عوامل مدیریتی ……………………………………………………….112 ………………………..-4-6-4 جمیبندی ……………………………………………………………………………………112 ………….-7-4 آزمون فریه اوم ……………………………………………………………………………………113………-8-4 آزمون فریه دوم ……………………………………………………………………………………114………-1-8-4 هدفهای استداده ایدار از زمین ……………………………………………………….114 …………….-2-8-4 حرکت و ترددایدار ……………………………………………………….114 …………………………-3-8-4 محیا زیستایدار ……………………………………………………….114 …………………………..-4-8-4 ایداری اجتماعی ……………………………………………………….114 ……………………………..-5-8-4 اقتصاد ایدار ……………………………………………………………………………………115 …….-9-4 آزمون فریه سوم ……………………………………………………………………………………115……..-1-9-4 راهبردهای زیست محیشی ……………………………………………………….115 …………………..-2-9-4 راهبردهای اجتماعی و اقتصادی ……………………………………………………….115 ……………-3-9-4 راهبردهای کالبدی ـ فضایی ……………………………………………………….115 …………………-4-9-4 راهبردهای حرکتی و زیرساختی ……………………………………………………….116 ……………-5-9-4 راهبردهای توسعه مشارکتی ……………………………………………………….116 ………………..-6-9-4 راهبردهای مدیریت توسعه ……………………………………………………….116 ………………….-10-4 راهبردها و سیاستها با تکیه بر تحوالت به منظور دستیابی به توسعهایدار در محدوده مورد مشالعه117-1-10-4 نراط قوت،عف، فرصتها و تهدیدهای اقتصادی …………………………..117 ………………….-1-1-10-4 نراط قوت توسعه اقتصادی ……………………………………………………….117 …………..-2-1-10-4 نراطعف توسعه اقتصادی ……………………………………………………….118 ………..-3-1-10-4 فرصتهای توسعه اقتصادی ……………………………………………………….118 ………..-4-1-10-4 تهدیدهای توسعه اقتصادی ……………………………………………………….118 …………..-2-10-4 نراط قوت،عف، فرصتها و تهدیدهای اجتماعی …………………………..119 ………………….-1-2-10-4 نراط قوت توسعه اجتماعی ……………………………………………………….119 …………..-2-2-10-4 نراطعف توسعه اجتماعی ……………………………………………………….119 ……….-3-2-10-4 فرصتهای توسعه اجتماعی ……………………………………………………….120 ………..-4-2-10-4 تهدیدهای توسعه اجتماعی ……………………………………………………….120 …………..-3-10-4 نراط قوت،عف فرصتها و تهدیدهای زیست محیشی …………………………..120 ……………-1-3-10-4 نراط قوت توسعه زیستمحیشی ……………………………………………………….120 …….-2-3-10-4 نراطعف توسعه زیستمحیشی ……………………………………………………….120 …..-3-3-10-4 فرصتهای توسعه زیستمحیشی ……………………………………………………….121 …..-4-3-10-4 تهدیدهای توسعه زیست محیشی ……………………………………………………….121 …….
فصلنجم : نتیجهگیری و یشنهادات ……………………………………………………….123……………………..-1-5چشمانداز و هدفهای توسعه کرج ………………………………………………………………………….125-1-1-5 چشمانداز اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ……………………………………………………………..125-2-5 هدف محوری توسعه ایدار ………………………………………………………………………………….126-1-2-5 هدفهای استداده ایدار از زمین ……………………………………………………………………..126-2-2-5 هدفهای حرکت و ترددایدار ……………………………………………………………………….127-3-2-5 هدفهای محیا زیستایدار…………………………………………………………………………127-4-2-5 هدفهای ایداری اجتماعی …………………………………………………………………………..127-5-2-5 هدفهای اقتصادی ایدار …………………………………………………………………………….127-6-2-5 راهبردهای توسعه کالن شهر کرج ………………………………………………………………….127-7-2-5 راهبردهای زیست محیشی ……………………………………………………………………………127-8-2-5 راهبردهای اجتماعی و اقتصادی …………………………………………………………………….128-9-2-5 راهبردهای کالبدی ـ فضایی ………………………………………………………………………….128-10-2-5 راهبردهای حرکتی و زیرساختی …………………………………………………………………..128-11-2-5 راهبردهای توسعه مشارکتی ……………………………………………………………………….128-12-2-5 راهبردهای مدیریت توسعه …………………………………………………………………………129-3-5 نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………….129منابی ………………………………………………………………………………………………………………….130………………………………………….. Abstract……………………………………………………………………….213
فهرست جداوم
جدوم :1-3 جمعیت و تعداد بلوکهای حوزههای کرج بزرگ در سام ……………………………………………. 137555جدوم :2-3 تغییرات جمعیت کل کشور، استان تهران و منشره مورد مشالعه طی سامهای ……………….. 1345 – 8558جدوم :3-3 رشد جمعیت کل کشور، استان تهران و حوزه کرج ـ شهریار طی سامهای …………………… 1345 – 8558جدوم :4-3 مرایسه تغییرات جمعیت شهر کرج در محدودههای شمارش شده در سرشماریهای مختلف …………………59و جمعیت بازسازی شده در محدوده سام ……………………………………………………………………………. 138059جدوم :5-3 جمعیت شهرکرج بزرگ بر حس جنس و سن در سام ………………………………………………. 138560جدوم :6-3توزیی درصد جمعیت کرج بزرگ در سام 1385 بر حس گروههای بزرگ سنی …………………………..61جدوم :7-3 توزیی درصد مهاجران وارد شده به کرج بزرگ طی دهه 1375-85 بر حس جنس و طوم مدت اقامت …62جدوم :8-3 و عیت سواد در شهر کرج بزرگ ……………………………………………………………………………62جدوم :9-3 جمعیت استان البرز در گزینه مختلف ………………………………………………………………………….64جدوم :10-3 توزیی واحدهای فعالیت در نراط شهری و روستایی استان بین بخشهای سه گانه اقتصادی سام …..138165جدوم :11-3 تغییرات تعداد مراکز فعالیت در شهرستانهای کرج و شهریار، مالرد و قدس در سام 1381 نسبت به…………………………………………………………………………………………………………………. 137366جدوم :12-3تحوالت ترکی اقتصادی جمعیت شهر کرج در سامهای 1355ـ 1365ـ …………………1385 -137568جدوم :13-3 توزیی واحدهای فعالیت در مناطق 9 گانه شهر کرج به تدکیک گروههای عمده در بخشهای سه گانه در سام
……………………………………………………………………………………………………………….. 138170..جدوم :14-3 کاربری عمومی زمین در شهر کرج او ی موجودد………………………………………………………..71جدوم :15-3 کاربری و ی موجود زمین به تدکیک سشوح خالص شهری و ناخالص فراشهری در شهر کرج …………75جدوم1-4: شهرستان کرج به تدکیک بخش و دهستان سام ……………………………………………………….. 137581جدوم2-4: ترسیمات کشوری شهرستان کرج در سام …………………………………………………………….. 138882جدوم:3-4 جمعیت شهری و روستایی در شهرستان کرج ………………………………………………………………….83جدوم:4-4 میزان رشد ساالنه جمعیت در شهرستانهای کرج و شهریار در فاصله سامهای 1345 ـ ……………137588جدوم5-4: روند ارزیابی و عیت ایداری زیست محیشی توسعه بند ا3-5د …………………………………………….92جدوم:6-4 نراط قوت و عف و تهدیدها و فرصتهای توسعه به تدکیک در حوزههای تصمیمگیری با تکیه بر تحوالت
توسعه به منظور ارائه راهبرد ……………………………………………………………………………………..121
فهرست نقشه ها
نرشه :1-3 موقعیت جغرافیایی شهر کرج ……………………………………………ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.نرشه :2-3 تو وگرافی استان البرز ………………………………………………….. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :4-3 خشوط زلزله استان البرز ……………………………………………….. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :3-3 خشوط گسلهای محدوده مورد مشالعه ……………………………………………………….47…………………نرشه :5-3 ایستگاههای هواشناسی حوزه کرج ـ شهریار …………………………… .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :6-3 ترسیمبندی آب و هوایی استان البرز……………………………………… .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :7-3 هنهبندی اقلیم استان البرز ……………………………………………….. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :7-3 هنهبندی اقلیم استان البرز ……………………………………………….. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :8-3 هنهبندی ارای از جهت دسترسی به منابی آب ……………………….. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :9-3 منابی آبهای طبیعی و زیرزمینی ………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :10-3 تناس ارای …………………………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :11-3 وشش گیاهی …………………………………………………………… .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :12-3 صنایی و شیارا ی …………………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :13-3 تراکم خالص ……………………………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :14-3 تراکم خالص ……………………………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :15-3 کاربری وی موجود کرج ……………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :16-3 ساختار شبکه ارتباطی یشنهادی آتی ………………………………….. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :1-4 دورهبندی تاریخی گسترش شهر کرج …………………………………… .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :2-4 ترسیمات سیاسی ……………………………………………………… .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه :3 -4 قابلیت ارا ی …………………………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه : 4-4 هنههای در معرض فرسایش آبی ………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه : 5-4 موقعیت معادن و محدودههای معدنی …………………………………… .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINEDنرشه : 6-4 مناطق حساس زیست محیشی ……………………………………….. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
چکیده
با اشاعه خودآگاهی زیستمحیشی در آغاز هزاره سوم، نگهداری و مدیریت فرایندهای اکولوژیک یا سیستمهای شتیبان حیات برای همه جوامی امری سرنوشتساز است و امروزه نیز مدهوم توسعه از مدهوم ایداری جدایی ندارد.در روند توسعه انسانی مناطق توجه به ایداری حوزهها الزمه رسیدن به توسعه ایدار است.عدم توجه به دغدغههای زیستمحیشی روند توسعه را حتی با وجود دستیابی به اهداف اقتصادی در
نهایت با نا ایداری جوامی مواجه میکند خا سیر زمانی مدهوم توسعه وایداری که در حریرت سیر تحومتاریخی مدهوم توسعه و توسعه ایدار است؛ چارچوب نظری توسعه وایداری شامل مکات فکری عمده
این تدکر، رویکردها، دیدگاهها و گدتمانها، مداهیم، دغدغهها و تعاریف مختلف مشرح و همچنین چارچوب تجربی که شامل نتایج آخرین اجالس جهانی توسعه ایدار، تاریخچه فعالیتهای زیستمحیشی در ایران و ابزار تکنیکی مورد استداده در توسعه ایدار از قبیل مدمها، شاخصها و تجربه کشورهای مختلف در استداده از شاخصها است که در این شوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در این تحریق سعی بر بررسی و تحلیل در یک نگاه کلی نگر بر مبانی مربوط به محیا زیست در قال توسعه ایدار شده است.در شروع شوهش با بیان اهمیت مو وع تحریق و فر یات و سواالت یش مردمهایی جهت رسیدن به مسائل اساسی در فصوم بعدی رساله شده است.در ادامه با درنظر گرفتن مسائل اساسی تا یرگذار بر محیا زیست کرج فاکتورهای تغییردهنده اصوم توسعه ایدار تحلیل گردیده است.در انتها در یک جمیبندی سیستماتیک با ارائه راهبردها و اس به سواالت اساسی تحریق به یک نتیجهگیری قابل قبوم جهت تکمیل شوهش در نظر گرفته شده است.
فصل اوم :
-1-1 مقدمه
با توجه به برداشتهای متداوتی که از مدهوم و محتوای محیا زیست وجود دارد، رورت ایجاب مینماید تا مروری اجمالی در زمینه اهداف کلی حداظت محیا زیست و سیس اهداف آن در چارچوب مشالعات محدوده مورد مشالعه صورت ذیرد.در عین حام، بررسی اجمالی نکته اخیر روشن خواهد ساخت که هدف حداظت محیا زیست تنها حداظت از طبیعت و حیات وحش نبوده و به تبی آن هدف توسعه زیست محیشی یا توسعه ایدار نیز به هیچ وجه به مروله ساماندهی طبیعت محدود نمیشود.

در مریاس کالن و در مدهوم عام، هدف توسعه زیست محیشی را میتوان در بهسازی و سازماندهی سرزمین به منظور فراهم ساختن بستر و فضای مناس جهت شکوفایی استعدادهای معنوی و مادی
جامعه قرار دارد.با توجه به تاکیدشوهش، مجموعه شهری بر مدهوم توسعه ایدار و مبهم باقی ماندن این مدهوم درچارچوب مشالیش گدته، در وهله نخست تبیین مدهوم توسعه ایدار به طور اعم و سیس بررسی
قابلیت آن در نا ایداری زیستمحیشی شهر کرج در روند تحریق قرار میگیرد. در حریرت یکی از اهداف توسعه ایدار نیز ـ همانند اهداف ذکر شده در مجموعه شهری تأ یرات عوامل وابسته و مسترل است؛ در این زمینه باید میان دو مدهوم وابستگی از یک سو و تعامل از سوی دیگر تفاوت قایل شد. بر این مبنا، توسعه ایدار نه در ی قشی روابا، که عمدتاً در صدد قشی وابستگیها است تا از هر سو نوع روابا به بهترین شکل ممکن در یک تکامل حریری به ایدهآمترین حالت برساند.
بخشی از این امکانات و محدودیتها به قابلیت های اکولوژیک فضای مو وع برنامهریزی بستگی مییابد؛ چگونگی شرایا اقلیمی، میزان دسترسی به منابی آب، کیدیت منابی موجود خاک و بسیاری دیگر از این قبیل و مهمتر از همه، بررسی جملگی این عوامل در قال یک سیستم اکولوژیک به نحوی که به هنگام برنامهریزی مشخص شود، از کدامین منبی، میتوان به چه میزانی برداشت نمود، بدون
آنکه به سایر منابی آسی غیر قابل جبران وارد آید ؟
در مرحله بعدی مو وع کیدیت محیا زیست مورد بررسی قرار میگیرد ؛ این بررسی باید نشان دهد
:
 کیدیت محیا زیست در و عیت موجود چگونه است؟
 کدامین عوامل کیدیت محیا زیست را تهدید مینمایند؟
 چگونه میتوان به بهکرد کیدیت محیا زیست کمک نمود؟
 چه روش هایی برای کاهش عوامل تهدید کننده محیا زیست وجود دارد؟
 چگونه میتوان از افت کیدیت محیا زیست در آینده و بروز عوامل تهدید کننده جدید جلوگیری
به عمل آورد ؟
بدین ترتی در چارچوب مشالعات شوهش در محدوده مورد مشالعه اوالً آنچه که تحت عنوان مشالعات محیا زیست صورت میگیرد، تنها به عنوان زیر مجموعهای از مشالعاتی وسیعتر قابل ادراک است و انیاً مشالعات محیا زیست باید در ارتباط با ایجاد ایداری و نا ایداری محیشی در محدوده مورد مشالعه مورد بررسی قرار میگیرد. زیرا منابی اکولوژیک و کیدیت محیا زیست در و عیت موجود است که در نهایت چارچوب برنامهریزی زیستمحیشی در هنه توسعه محدوده مشخص مینماید.
-2-1 بیان مسئله
طی چنددهه گذشته تحوالت منشره شهر تهران به عنوان ایتخت ایران تابی روندها وجریانها مختلف در سشح جهانی، ملی و منشرهای ساخته است.محدوده مورد مشالعه یعنی شهرستان کرج بدالیلی مانند نزدیکی
به تهران و تعامل شدید باآن بیش از یش تابی این تحوالتبودهاست .رهگیر اینتحوالت بهمنظوراگاهی از سمت وسورشد توسعهایست که در محدوده مورد مشالعه اتداق افتاده و درکایدار بودنیا نبودن آنهاست تا ماحصل این آگاهی باعث توقف روندها نا ایدارو اصالح وبازگشت آنها در مسیرایدار گردد و از آسیبهاغیر قابل جبران در منشره جلوگیرشود. در حریرت آنچه واقعیت محدوده
مورد مشالعه را مشخص و محرق میسازد نوع تأ یر ذیری از نیروی انسانی و عوامل تأ یرگذار محدوده خارج آن است که مسیر تحریق را بر آن میدارد که به کشف و تحلیل این مشکالت رداخته و نتایج حاصله را با واقعیت حا ر به قیاس بگذارد.
در این تحریق کوشش شده است با شناخت و تسلا بر مداهیم، نظریهها و تکنیکهای مشرح در ارادایم توسعه ایدار نحوه برخورد با مساله و درک عوامل و شاخصهای معرف نا ایداری با توجه به محدودیتهای موجود در منابی اطالعاتی و کوتاهی سازمانهایی که وظیده تولید اطالعات را برعهده دارند
تصویر درستی از وعیتایداری محدوده ارائه گردد.رهیافت توسعه ایدار در حام حا ر به عنوان یکارادایم جهانی و الگوقالتوسعه مورد توجه خاص کشورها توسعه یافته و در حام توسعه است.در
این رهیافت دستیابی به توسعه حداظت از محیازیست به عنوان جزء الیندک توسعه تلری شده ااصل4 اعالمیه ریود و توسعه ایدار توسعهایست که نیازها جامعه حا ر را برطرف میسازد، بدون آنکه قدرت نسلها آینده را برا برطرف کردن نیازهایشان مورد معامله قراردهد ااصل 21د.
-3-1 اهمیت موضوع تحقیق
با اشاعه خوداگاهی زیست محیشی در آغاز هزاره سوم نگهدار و مدیریت فرایندهااکولوژیک یاسیستمهاشتیبان حیات برا همه جوامی امر سرنوشتساز است و امروزه نیز مدهوم توسعه ازمدهوم ایدارجدایی ندارد.در روند توسعه انسانی مناطق توجه به ایدار حوزهها الزمه رسیدن بهتوسعهایدار است عدم توجه به دغدغها زیستمحیشی روند توسعه را حتی با وجود دستیابی بهاهداف اقتصاددر نهایت نا ایدار جوامی مواجه میکند که تحلیل این روند اهمیت مووع تحریق رامشخص میسازد.
-4-1 هدفهای تحقیق
هدف از ارائه این تحریق دستیابی به چارچوب شوهشی قابل اعتماد برای بررسی توسعه ایدار است که به شرح ذیل به دو صورت اهداف اصلی و فرعی مشخص میگردد:
اهداف اصلی:
1. شناخت نا ایداریهای محدوده مشالعه
2. عوامل مؤ ر در نا ایداریها
3. نرش فعالیتهای انسانی در نا ایداریها اهداف فرعی:
1. تعیین شاخصهای توسعه ایدار شهری
2. تعیین شاخصهای توسعه ایدار زیستمحیشی
مدهوم توسعه ایدار ریشه در تاری نظریهها و تجربه توسعه و محیاگرایی دارد.امروزه رویکردهای مختلدی را در تبیین و تشریح مدهوم توسعه و محیا اکه مهمترین نرش را در تعیین چارچوب توسعه ایدار
دارندد که به صورت عمومی و یا در گزارشهای کندرانس جهانی محیا زیست و توسعه میتوان
دید.مرولها که با نام توسعه ایدار میشناسیم بر یک نظم اقتصاد اجتماعی زیستمحیشی استوار شده
است این نظم در طوم زمان از نظر محتو و روششناسی هدفها اصلی خود تغییر کرده است
-5-1 پیشینه تحقیق
با عنایت به مو وع رساله در خصوص تحلیل نرش فعالیتهاانسانی در ایجاد نا ایدارزیست محیشی،در یک مدهوم جامی وکلینگر در بحث گسترده توسعهایدار شهرمشرح میگردد و در این خصوصبررسی ارتباط توسعهایدار شهر با محیا زیست و فضا درون شهراز اهمیت خاصی در منتج شدنبه بحث ایداریا نا ایدارزیستمحیشی در ا ر فعالیتهاانسانی در نظر گرفته میشود در این زمینهبا مشالعه کتاب “ نگاهی نو به مداهیم توسعه” ترجمه دکتر فرید فرحیو کتاب “مردمهادر توسعه ایداردر کشورهادر حام توسعه” ترجمه دکتر رکنالدین افتخاربه یک نگرش تدهیم شده در مورد توسعهایدار شهر رسیده و در بحث محیا زیست شهربا نگاهی بر مراالت مندرج در چندین شماره فصلنامهمحیازیست در سامهامختلف و کتاب“ کندرانس سازمان ملل در باره محیا زیست و توسعه” ترجمهدکتر حمید طراوتی با درک مدهوم محیا زیست شهرو مشالعه چندینایان نامه با عنوانهایی به شرحذیل به درک اصیل ارتباط تأ یر فعالیتهاانسانی درایدارزیست محیشی رسیده است.در تحریری با عنوان توسعهایدار و برآورد زیانهای ناشی از تخریمحیا زیست امشالعه موردی
آلودگی هوای اصدهاند، اصناعیان، 1372د به تدهیم دقیق روابا تنگاتنگ محیا و ویایی دست یافته و در تحریری با عنوان تحلیل و ارزیابی توسعه ایدار شهری با استداده از سیستم اطالعات جغرافیایی .‎GIS‎مورد : شهر شاهرود، ا عزیزی، 1385د در تحریری با عنوان: بررسی و شناخت ا رات توسعه بر محیا زیست در استان هرمزگان با استداده از مدم تخری ، امنصوری، 1388د در تحریری با عنوان: توسعه ایدار و محیا زیست در ایران، اگلکار، 1388د که جز نزدیکترین مو وعات مورد بررسی قرار گرفته شد، با عنوان این شوهش بوده و یشینه بسیار مناسبی جهت ارائه تخدیف محسوب میگردد.
-6-1 متغیرهای تحقیق
در این تحریق متغیرها به دو صورت وابسته و مسترل در نظر گرفته شده است که فعالیتهای انسانی را به عنوان یک عامل تأ یرگذار و همیشگی در جایگاه متغیر مسترل و نا ایداریهای زیست محیشی را به عنوان وابسته در نظر گرفته شده است، روابا بین این دو متغیر مو وع موردبحث در محدوده مورد مشالعه را مشخص میکند.
-7-1 پرسشهای تحقیق
سواالت اساسی مشرح در رساله که بر روششناسی رساله تأ یرگذار بوده و هدف رساله تالش برای اسخگویی به آنها بوده عبارتند از:
• از دیدگاه ارادایم توسعه ایدار چگونه تحوالت اجتماعی، اقتصادی و فضایی اکالبدی ـ فعالیتیددر محدوده مورد مشالعه طی سه دهه گذشته قابل بررسی است؟
• نتایج ارزیابی و عیت ایداری توسعه در محدوده موردمشالعه چیست؟
• راهبردها و سیاستهای توسعه محدوده موردمشالعه برای تحرق توسعه ایدار چیست؟
-8-1 فرضیات تحقیق
فریه اوم : با در نظر گرفتن توسعه ایدار شهر ظاهرا فعالیتها و تحوالت اجتماعی و اقتصاد وکالبددرون شهر در سه دهه گذشته در شهر کرج به طور اعم با ا ار مخرب زیست محیشی همراه بودهو تنها در بعضی از مناطق خاص با رعایت اصوم شهر سازیش رفته است.فریه دوم : به نظر می رسد به علت در نظر نگرفتن و رعایت نکردن موازین اصلی توسعه ایدارشهردر یک نگاه کلی نگر، شهر کرج با موزاین اصلی ایدارتوسعه فاصله زیاد گرفته است.فریه سوم: به نظر میرسد راهبردها و سیاستهای توسعه محدوده شهر کرج چشم اندازهای مناسبی رادر آینده جهت تحرق موازین ایداری توسعه بوجود آورده است.
-9-1 قلمرو تحقیق

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

موقعیت جغرافیایی و مشخصات ستی و بلندیهای شهر و یرامون، در شمام شهر کوههای البرز و کندوان، در جنوب، رشته جبام مرکزی فشا ویه و زرند سابق و همچنین کوههای خرقان و در مغرب، شهرستان قزوین قرار دارد ارتداع از سشح دریا 1321 متر است.این منشره دارای شی مالیم به طرف جنوب غربی است.در جبهه شمام و شرق وجود ارتداعات مانی توسعه است.
کرج بزرگ که از یوستن محدودههای سه شهرداری کرج، مهرشهر و رجایی شهر و افزودن مناطق فردیس و میان جاده به آن شکل گرفته، س از تهران سریعترین آهنگ رشد را در استان داشته و حتی باعث به وجود آمدن کانونهای جمعیتی متعددی در حوزه استحداظی خود، مانند کمامشهر، ماهدشت، محمد شهر و مشکین دشت شده است؛ تا جایی که امروزه میتوان آن را کالنشهری بزرگ با جمعیتی بیش از یک میلیون ندر و وسعتی فراتر از 150 کیلومتر مربی تصویر کرد.
عوامل مساعدی را که زمینه ساز رشد شتابان شهر کرج بودهاند میتوان به صورت زیر برشمرد:
.1فاصلهای نزدیک اکمتر از 40 کیلومترد از مرکز سیاسی و اقتصادی کشور تهران؛.2کیدیت نسبتاً مناسو تعداد راههای ارتباطی اآزادراه و دو راه اصلی جاده مخصوص وجاده قدیم کرج، متروی تهران ـ کرج و راهآهند.3موقعیت مکانی بر سر راههای ارتباطی مهم کشور با شمام و غرب؛اشکلگیری مهمترین قشصنعتید و در نتیجه اشتغام (در امتداد محور تهران ـ کرج ـ قزویند ؛4. و عیت اقلیمی و تو وگرافی مشلوب؛
5. قیمتهای بالنسبه ایینتر امالک و اجاره نسبت به شهر تهران.
به یشینه شکلگیری کرج که نظری اندازیم میتوانیم رد آن را در تاری تا یش از اسالم یگیریم، زمانی که روستای کرج بر سر راه کاروان ری به گیالن و طبرستان اهمیت داشت، کرج به دلیل انتخاب قزوین به عنوان ایتخت شاه طهماس ، همچنین موقعیت ارتباطی آن با صدحات شمام غربی و مرزهای امیراتوری عثمانی و استررار بر سر راه درشکهروی ایران به ارو ا باز هم اهمیت بیشتری یدا کرد، من آنکه نرش ییالقی آن در این خشه همواره جاذبه داشته است.
در سده اخیر، تحت تأ یر تحوالت کالبدی تهران، فرایند شهر شدن در کرج آغاز شد و محدوده جدید آن از اتصام این روستا با منظومهای از روستاهای مجاور مانند حصارک، کالک، حصار، حیدرآباد، حاجی آباد، سرحدآباد، حسین آباد افشار، صوفی آباد و. .شکل گرفت که امروزه محلههای درونی آن به شمار میروند.
احداث راه آسدالته تهران ـ کرج ـ چالوس و ترمیم و ساخت راههایی به همدان، انزلی، تبریز و کرمانشاه نیز این شهر نو ا را به چهارراه ارتباطی مهمی تبدیل کرد که به تدریج سرریز جمعیت تهران و بخشی از مهاجران وارد شده به استان در آن اسکان یدا کردند.
استررار صنایی مدرن، در این محور، توسعه شهری را تشدید کرد و آنگاه با شهرکسازیهای متعدد محدوده آن چنان وسعت گرفت که مرزهای شرقی کرج بزرگ به محدوده استحداظی تهران نزدیک شد. وسعت و جمعیت میلیونی کرج آن را به یک کالن شهر تبدیل کرده که خود موجد تبدیل هستههای روستایی اطراف آن به شهرهای چند ده هزار ندری اماهدشت، محمد شهر، مشکین دشت و کمام شهرد شده است که ساکنان آنها روزانه برای تأمین خدمات به کرج رفت و آمد میکنند.به این ترتی ؛ مسیری که تهران در یکصد سام گذشته یمود در مورد کرج نیز در حام تکرار شدن است با این تداوت که شتاب حرکت آن افزونتر نیز شده است.برای رهیز از آ ار سوء این رشد شتابان باید به کیدیت و جایگاه قانونی طرحهای توسعه اهمیت و اولویت بیشتری داد و متکی به این ابزار توسعه کالبدی ـ فضایی شهر را به سمت توسعهای ایدار هدایت و کنترم نمود.
-10-1 روش تحریق
در این کار تحریری از روش تحریق تجربی استداده شده است.در این روش تغییرات دیدهها در ظرف زمان مورد مشالعه و مرایسه قرار میگیرد و در واقی به بررسی نوع روابا علت و معلولی بین آنها رداخته شده و به بررسی علل و عواملی می ردازیم که در ایدار یا نا ایدار زیستمحیشی تا یر میگذارد.
-11-1 شیوه گردآوری اطالعات
در شوهش مورد نظر از شیوههای گوناگون نظیر کار در کتابخانه و فیش برداری، کار میدانی و مراجعه به رشسنامههای کارشده طرح تدصیلی منشره و همچنین تهیه اطالعات از ادارات و موسسات ذیربا و استنتاج و نتیجهگیری از ان استداده شده است .در زمینه مبانی نظری تالش شده که از نظریات چشمانداز و تئوریهای مربوط به توسعه ایدارومحیا زیست استداده شود.
– کتابخانهای
کار فیشبرداری و جمیآوری اطالعات از منابی و ماخذ موجود در کتابخانهها و مراکز شوهشی صورت گرفته است اهم کتابخانههای مورد استداده در این بررسی عبارتند از:
• کتابخانه مرکز آمار
• کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
• کتابخانه دانشگاه علم وصنعت
• کتابخانه سازمان حمل و نرل وترافیک شهرداری تهران و کرج
• کتابخانه مرکز مشالعات و برنامهریزی شهر کرج
• کتابخانه سازمان مشاوره فنی و مهندسی شهر کرج
• کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی
• کتابخانه دانشگاه هنرهای زیبا
• کتابخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز دانشکده هنر ومعماری
• کتابخانه دانشگاه علوم اجتماعی
• منابی مهندسان مشاور باوند
فیشهای جمیآوری شده ابتدا طبرهبندی مو وعی شده تا با توجه به رورت قسمتهای مختلف بتوان از آنها استداده نمود و قسمتی از منابی و مأخذ استداده شده در این رساله کتابهای شخصی نگارنده بوده است.
-12-1 جامعه آماری
جامعه آماری در نظر گرفته شده در محدوده مورد مشالعه در منشره وسییتر از آن به گونهای که در ارتباط مستریم و غیرمستریم در ارتباط با آن قرار گرفته است حتی با تأ یرگذاری اندک در نظر گرفته شده است. استان البرز به عنوان محدوده اصلی دربرگیرنده شهر کرج و استانهای همجوار و تهران به عنوان ایتخت و عامل تأ یرگذار اصلی در جامعه آماری مذکور در نظر گرفته شده است.
-13-1 روش تحلیل
اطالعات بدست آمده از منابی آماری و کتابخانهها و مرکز اطالعاتی تکمیل شده با جای گرفتن در قال اصلی آنها در این تحریق با توجه به فر یه تحریق مورد تحلیل قرار گرفت و س از تجزیه و تحلیل مشال به نتیجه گیری و ارزشیابی تئوریهای ارائه شده رداختهایم
-14-1 محدویتها شوهش
• محدودیت منابی اطالعاتی
• همکاری نکردن اهالی اساکنان محالتد و خودداری کردن از اس گویی به سواالت.
• عدم همکاری شاغالن رسمی و غیررسمی به خصوص در زمینه مصاحبه و ر کردن رسشنامه.
• نبود امنیت کافی دربعضی از محالت که تنهایی نمیتوانستند وارد محالت شوند محرق در این زمینه با مشکالت زیادی مواجه بود.
• وجود افراد معتاد و بزهکار که در محالت راکنده بودند و مشکالتی را از نظر فعالیتهای میدانی برای محرق ایجاد میکردند.
• امکان گرفتن عکس و فیلم وجود نداشت به علت برخورد تند شاغلین غیررسمی که در خانههای
به ظاهر مسکونی مخدیانه فعالیت میکردند.
•باالبودن مخارج و هزینهها مالی برا انجام شوهش اخرید اطالعات، تهیه نرشه و چاکد. نبود مرکز جامی اطالعاتی جهت دریافت منابی محدوده مورد مشالعه.
فصل دوم : چهارچوب نظری پژوهش )ادبیات تحقیق(
مرولهای که به نام توسعه ایدار میشناسیم که بر یک نظم اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیشی استوار شده است.این نظم در طوم زمان، از نظر محتوا، روششناسی و هدفهای اصلی خود تغییر کرده است.
برای آگاهی از این تغییرات باید به عر بازگردیم و ابتدا روند تغییرات مدهوم توسعه و در ادامه سیر تحوم تاریخی مدهوم توسعه و ایداری را بررسی کنیم، تا از نحوه و زمان یدایش مدهوم توسعه ایدار و تعاریف مشرح به شکلی آشکار مشلی گردیم.در ادامه چارچوب نظری توسعه ایدار بررسی میشود که شامل مکات فکری، رویکردهای توسعه و محیا، دیدگاهها و گدتمانهای مشرح و مداهیم و دغدغههای مرتبا با توسعه و ایداری و تعاریف موجود در کندرانسهای جهانی و دیدگاههای نظریه ردازان است.در رداختن به چارچوب تجربی توسعه ایدار آخرین اجالس جهانی توسعه ایدار در ژوهانسبورگ به عنوان تجربهای جهانی تشریح گردیده است و درادامه تاریخچه فعالیتهای زیست محیشی در ایران به عنوان روند تجربه شده مورد بررسی قرار گرفته است.
-1-2 تعاریف و اصطالحات
-2-1-2 تعاریف توسعه پایدار
-1-1-1-2گزارش کنفرانسهای جهانی محیط زیست و توسعه
الف صورتمجلس کمیسیون جهانی محیا زیست و توسعه سازمان ملل:
واژه توسعه ایدار که در دهه 1970 شکل گرفت، اولین بار در سام 1980 در نشریات مربوط به استراتشی حداظت جهانی رسماً وارد ادبیات توسعه گردید و اهمیت آن از دیدگاه محیا زیست جهانی و توسعه جوامی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
این واژه با گزارش بروانتلند 1987، به نام آینده مشترک ما عمومیت یدا کرد و در دو گزارش همدلی با زمین و برنامه کار برای قرن 21 بیشتر به آن رداخته شد.
دو تعریف عمده و گستردهای که در ادبیات توسعه به آن اشاره میشود مربوط به دو تعریدی است که در گزارشهای سرنوشت مشترک ما و همدلی با زمین آمده است.
1دتوسعه ایدار; توسعهای است که نیازهای جامعه حا ر را برطرف میسازد، بدون اینکه قدرتنسلهای آینده را برای برطرف کردن نیازهایشان موردمعامله قرار دهد.این کمیسیون توسعه ایدار را توسعهای میداند که نیازهای نسل فعلی را بدون کاهش توانایینسلهای آینده دربرآورده ساختن نیازهایشان تأمین میکند.یا به عبارت دیگر توسعه ایدار یعنیاینکه عالوه بر سرمایههای ساخته دست بشر همچون جاده، مدرسه و بناهای تاریخی و سرمایهانسانی از قبیل دانش و مهارتها، سرمایههای طبیعی ـ زیستمحیشی از جمله هوای اک، آبسالم، جنگلهای بارانی، الیه اوزون و تنوع زیستی را برای نسل آینده به یادگار گذاریم.2دتوسعه ایدار:‎“اعالی کیدیت زندگی انسانها، تا زمانی که در چهارچوب ظرفیت اکوسیستمهایبرطرفکننده این نیازها باشد.”
و صورت مجلس برونتلند ویشگیهای زیر را برای توسعه ایدار برشمرده است چنین توسعهای کیدیت کلی زندگی را حدظ میکند، دسترسی مستمر به منابی طبیعی را میسر میسازد و از
آسی های زیستمحیشی ماندگار جلوگیری میکند.توسعه ایدار یعنی اینکه به جای از میان بردن سرمایه زمین از درآمد آن استداده کنیم.
-2-1-1-2 گزارش سمپوزیوم الهه جزء اسناد اجالس زمیندر حدود 400 ندر از متدکران برجسته باحرفه و سوابق تجربی مختلف در تاری25 تا 27 نوامبر 1991گرد هم آمدند تا با بحث درباره مدهوم توسعه ایدار به تدوین برنامه اجرایی برایایداری زندگی انسان درسیارهای که در حام کوچک شدن است بیردازند. اینکار با ابتکار و کوشش موریس استرانگ دبیرکل
کندرانس محیا زیست و توسعه ملل متحد و ابتکار وزارت همکاریهای توسعهای کشور هلند و برنامی عمران ملل متح محرق یافت.
بنابراین گزارش توسعه ایدار، فرایندی است که در آن سیاستهای اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعت و سایر سیاستها به نحوی طراحی میشوند که موجز توسعهای است که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی ایدار میباشد و مدهوم آن انجام سرمایهگذاری به قدر کافی در زمینه آموزش، بهداشت، جمعیت و انرژی است به طوریکه بدهی اجتماعی برای نسلهای آینده بوجود نیاید.
منابی طبیعی باید به نحوی بکار گرفته شود که بدهی اکولوژیکی از طریق استداده بیش از حد منابی و ظرفیتها و بهرهوری زمین رخ ندهد . رداخت تمام بدهیهای عر افتاده اعم از بدهیهای اقتصادی، اجتماعی یا اکولوژیکی در گرو قابلیت ایداری است.
الزمه ایداری موازنه دقیق بین نیازهای اجباری امروز و نیازهای فردا، بین انگیزههای خصوصی و اقدامات عمومی، بین حرص و ترحم اجتماعی افراد و همدردی اجتماعی میباشد.
-3-1-1-2 گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، توسعه ایدار را به این صورت تعریف میکند :توسعه ایدار، عبارت است از مدیریت و حداظت اساسی از منابی طبیعی و جهت دادن فنآوری و سنتها به طریری که اطمینان حاصل شود که نیازهای انسانی برای همیشه، در حام حا ر و برای نسل آینده برآورد میگردد.توسعه ایدار اکولوژیکی بهترین و ایدهآمترین نوع توسعه محسوب میگردد و عبارت است از:
توسعهای که کیدیت کلی زندگی را در حام و آینده بهبود بخشیده، به طوری که فرایندهای اکولوژیکی روری را برای ادامه زندگی حدظ نماید. چنین توسعه ایداری از زمین، آب، گیاهان و منابی ژنتیکی حداظت میکند، از نظر محیا زیستی مخرب نبوده، از نظر تکنولوژیکی مناس و از نظر اقتصادی
توجیه ذیر است.همچنین این الگوی توسعه از نظر اجتماعی ذیرفته شده است.
بر این اساس فعالیتهای توسعهای باید براساس نیازهای اجتماعی تدوین شود.این فعالیتها شامل روشهای ساختمانی و بیولوژیکی، ترویج روشهای نوین، تالش در جهت مشارکت عمومی و مردمی و آموزش و تبلیغات میباشند.سیس گزینههای رقی از نظر اقتصادی مورد توجه قرارگیرد و در نهایت فرایندهای اکولوژیکی مورد بررسی واقی شوند.طبیعی است در جایی که این فرایندها به نوعی مختلف شوند و یا نادیده انگاشته شوند، توسعه ایدار نمیتواند تحرق یابد.در بخش فرایندهای اکولوژیکی بایستی منابی طبیعی مدنظر قرارگیرند.خاک و آب از مهمترین ودر دسترسترین منابی طبیعی در فرایندهای اکولوژیکی هستند افصلنامه محیازیست، 1379د.
-4-1-1-2 کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد (آنسد)
اولین اجالس توسعه ایدار یا به عبارتی اجالس زمین در سام 1993 برگزار شد که طی آن 117 ندر از رهبران و مرامات بلند ایه جهان در کندرانس محیا زیست و توسعه سازمان ملل متحد در شهر ریودوژانیرو کشور برزیل گرد هم آمدند.برگزارکنندگان کندرانس ریو توسعه را به حداظت از محیا زیست ربا دادهاند و با این کار بر کشمکش بینادینی که در نحوه سنجش یشرفت انسان و طبیعت وجود دارد، انگشت گذاردهاند (کشمکشی میان اقتصاد و اکولوژی ).در نظر اقتصاددانان در بررسی مسائلی از قبیل ساندازها، سرمایهگذاریها، و رشد، مالحظات اکولوژیکی نکاتی فرعی هستند که عامل مهمی در مدم اقتصادسنجی بزرگتر به شمار نمیروند.اکولوژیستها با بررسی و مشالعه روابا یچیده موجودات زنده با محیاشان به تجربه دریافتهاند که نامحدود انگاشتن منبی طبیعت درنهایت به خسارتی جبراننا ذیر منجر خواهد شد.
اصل 4 اعالمیه ریو به دولتها تأکید میکند که به منظور دستیابی به توسعه ایدار، حداظت از محیا زیست باید به عنوان جزء تدکیکنا ذیر توسعه تلری شود و نباید آن را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد.
در تدوین اصل مذکور مبنی بر توافق بر سر توسعه سازگار با محیا زیست، اتحادیه جهانی حداظت از طبیعت و منابی طبیعی افشاری کرد و بنیان دقیق برنامهریزی برای توسعه و هماهنگ با محیا زیست را ایهگذاری کرد که تاکید میکند سیاستهای توسعه باید با هدف محرومیتزدایی، بهبود کلی او اع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حمایت از تنوع گونههای زیستی و برای جریانهای اساسی اکولوژی و ترویت سییستمهای حیات صورت ذیرد امحمدحسن حبیبی، 99 – 112 :1379د.
در مذاکراتی که به تشکیل اجالس سران ختم میشود، تکتک کشورها در برخورد با مسائل غیرخودی نرش اکولوژیستها را ابراء کردهاند و در مواجهه با مسائل خودشان موا ی اقتصاددانان را گرفتهاند افصلنامه محیا زیست، 1992د.
-5-1-1-2 گزارش توسعه انسانی پایدار سازمان ملل متحد
توسعه انسانی ایدار به معنای آن است که ما اخالقاً موظدیم در حق نسل بعدی دست کم به همان خوبی عمل کنیم که نسل بیش از ما در حق ما عمل کرده است.توسعه انسانی ایدار به این معنی است که سشح کنونی مصرف را نمیتوان برای مدتی طوالنی با باال آوردن بدهی و قر ی که دیگران باید ادا کنند، حدظ کرد .این توسعه همچنین به معنای آن است که برای اجتناب از دیدآوردن بدهی اجتماعی برای نسلهای آینده، باید در آموزش و رورش و حدظ سالمت جمعیت کنونی، سرمایهگذاری کافی به عمل آید و باالخره، توسعه ایدار انسانی به معنای آن است که منابی باید به شیوههایی مورداستداده قرار گیرد که با بهرهگیری بیش از اندازه از ظرفیت کششی و تولیدی زمین، بدهیهای زیستمحیشی برای آینده به بار نیاید.
-2-1-2 سیر تحول تاریخی توسعه پایدار )اجالسها و قوانین(
سیر تحوم تاریخی توسعه ایدار از دهه 1960 مورد بررسی قرار گرفته است .دلیل انتخاب این دهه مصادف بودن آن با آغاز نامگذاری اولین دهه توسعه توسا سازمان ملل متحد است.این جنبش با یگیری تحوالت توسعه جهانی تا رسیدن به مدهوم توسعه ایدار و توجه به مالحظات زیستمحیشی چهار دهه را شت سر گذارده است.در روند بررسی این تحوم کلیه وقایی بر اساس زمان وقوع یگیری شده است :
-آغاز کندرانس جهانی استکهلم ا1960 تا 1972د.
• 1960، اعالم اولین دهه توسعه سازمان ملل متحد در اجالس عمومی آن سازمان.
• 1964، اولین کندرانس بینالمللی زیست محیشی در استراسبورگ از24 ژوئن تا اوم ژوئیه، برای رسیدگی به مسائل بهداشتی و اجتماعی ناشی از آلودگی هوای شهرها و مراکز صنعتی.
اهداف عمده این کندرانس عبارت بودند از :
• تهیه آمار دقیری از کلیه اقدامات و تدابیری که در جهان برای مبارزه با آلودگی هوای شهرهای صنعتی به عمل آمده و میآید.
•آشنا ساختن افکار عمومی به مسائل ناشی از آلودگی هوای شهرهای صنعتی و جل کمک آنها
و نمایندگان مردم.
• جستجوی راهحلهای علمی و منشری برای عرد توافقنامههای چندجانبه بین سازمانهای ذیندی در جهت مبارزه با آلودگی احسین، شکویی،166 :1376د.
• 1968، تصمیم اجالس عمومی سازمان ملل متحد به برگزاری اولین کندرانس جهانی محیا زیست در استکهلم سوئد برای سام .1972
• ژوئن 1971، تدوین گزارش “فونکس”، این گزارش ماحصل مشالعات گروهی کارشناس از 27 کشور مختلف جهان است.این گروه به دعوت دبیر کل کندرانس سازمان ملل درباره محیا زیست انسانی در فونکس) حوالی ژنو (گردهم آمدند تا ارتباط بین مسائل توسعه و حداظت از محیا زیست را بررسی نمایند.گزارش نایی درسام 1972 به اولین کندرانس جهانی محیا زیست ارائه گردید افاطمه فرمافرمائیان، 150 :1353د .
در گزارش، فونکس، “موریس استرانگ”، رچمدار نهضت سالمسازی محیا زیست سیاره زمین، کوشش هوشمندانهای را برای تعریف چالش محیا زیست در دورنمای توسعه ایدار قبل از کندرانس استکهلم رهبری کرد.
از کندرانس استکهلم تا کندرانس مکزیکوسیتیا1972 تا 1982د
• ژوئن1960، برگزاری نخستین کندرانس بینالمللی محیا زیست در استکهلم سوئد یرامون محیا زیست انسانی، آلودگی هوا و بهرهکشی از منابی اادامه مباحث اجالس فونکسد در این کندرانس برای نخستین بار از اصشالح توسعه اکولوژیک استداده شد:
• برنامه محیا زیست سازمان ملل بنیان نهاده شد.
• انتشار نخستین گزارش باشگاه رم درباره ”محدودیتهای رشد”، توسا “دنیس میدوز” و همکاران.
• انتشار کتاب کوچک زیباست ا ر“ای.اف.شوماخر” که در آن به اقتصاد در مریاس کوچک می رداخت.شوماخر مبانی نظری اقتصاد کوچکمریاس خود را از“مهاتما گاندی” الهام گرفته بود.
• انتشار کتاب توسا گروه اکولوژی “ادوارد گلداسمیت ”‎و همکاران که الگوهای متعارف توسعه را به طور جدی زیر سوام میبرد.
• 1974، سمیوزیوم مشترک “کندرانس تجارت و توسعه” و “برنامه محیا زیست سازمان ملل” به دنبام اجالس استکهلم، در سام “ 1974اعالمیه کوکویوک” که درآن توسعه بومشناسانه ااکولوژیکد مشرح شد که سرانجام عنوان توسعه ایدار به خود گرفت، مهمترین نسبت در این نامگذاری طرح الگویی برای توسعه بود که برای محیا زیست زیانآور نباشد.

دسته بندی : پایان نامه ارشد

پاسخ دهید