پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (2330)

-2-3-2-2 رویکرد بازارگرا 33…………………………..-3-3-2-2 رویکرد نئومارکسیست 33…………………………..-4-2-2 دیدگاههای مشرح در مورد توسعه و محیا 33…………………………..-1-4 -2-2 دیدگاه اقتصاددانان 33…………………………..-2-4-2-2 دیدگاه اکولوژیستها 33…………………………..-3-4-2-2 دیدگاه جامعهشناسان 34…………………………..-5-2-2 مداهیم مرتبا با توسعه و ایداری 34…………………………..-1-5-2-2ایداری و تعادم زیستی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه رایگان c (2331)

1-1- بیان مساله21-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق31-3- سوالات تحقیق61-4- فرضیه‏های تحقیق71-5- اهداف تحقیق71-6- هدف کاربردی71-7- نوع روش تحقیق81-8- روش گردآوری اطلاعات81-9- محدوده تحقیق91-9-1- قلمرو موضوعی تحقیق91-9-2- قلمرو زمانی تحقیق91-9-3- قلمرو مکانی تحقیق101-9-4- جامعه آماری Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (2310)

1-4-2 ) اهداف فرعیتعیین میزان اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.1-5) فرضیه های پژوهش1 – هیپنوتیزم درمانی شناختی رفتاری بر کاهش سطح اضطراب امتحان دانش آموزان موثر است.2 – هیپنوتیزم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (2311)

نظریه روابط موضوعی ادیث یاکوبسن:53 مفاهیم اصلی نظریه‌ی یاکوبسن54 نظریه روابط موضوعی مارگارت ماهلر56 مفاهیم اصلی در نظریه ی ماهلر57 نظریه ی روابط موضوعی اتو کرنبرگ64 موضوع65 نظریه اریک اریکسون72 الگوی زیستی – روانی -اجتماعی73سازگاری:73 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (2312)

17-2- نظریه های رضایت شغلی391-17-2- نظریه بروفی392-17-2- نظریه کورمن403-17-2- نظریه پارسون414-17-2- رویکرد گروه مرجع415-17-2- نظریه تلفیقی426-17-2- نظریه برابری427-17-2- نظریه ارزش448-17-2- نظریه وروم449-17-2- نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو4510-17-2- نظریه آلدروفر (ای – آر – جی)4511-17-2- نظریه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (2313)

انواع نمایش خلاق58اهداف نمایش خلاق59اهمیت نمایش خلاق60تفاوت‌های نمایش‌خلاق با نمایش و تئاتر62شرایط ایجاد نمایش خلاق63بررسی پژوهش‌های پیشین65پژوهش‌های داخل کشور65پژوهش‌های خارج از کشور69فصل سوم روش اجرای پژوهش75مقدمه76طرح پژوهش76جامعه آماری76روش نمونه‌گیری و حجم نمونه76ابزار پژوهش77خرده مقیاس‌ها78اعتبار و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله c (2314)

تعداد قابل توجهی از شرکت ها، مدیریت کیفیت جامع را بکار می برند و عنوان مدیریت کیفیت جامع، موضوع بسیاری از کتاب ها و مقالات می باشد (مارتینز-لورنت و همکاران59، ص 2؛ هلستن و کلفسژو60، Read more…

By 92, ago